Zajęcia logopedyczne

Prowadzący: Izabela Stochmiałek

zajęcia sportowe

"W zdrowym ciele, zdrowy duch" 

Prowadzący: Agnieszka Foryś - Wanżewicz

CELE ZAJĘĆ:

1. Wytworzenie w uczniu nawyku aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej
2. Poznanie jak największej ilości form aktywności ruchowej i przygotowanie do wyboru najbardziej odpowiedniej dla
siebie rekreacji
3. Udział w grach zespołowych na pełnowymiarowym boisku
4. Wywołanie radości płynącej z uczestnictwa w aktywności fizycznej
5. Umiejętność dostrzegania postępów w doskonaleniu własnej sprawności i umiejętności  ruchowych
6. Ukształtowanie właściwych postaw względem własnego ciała, zdrowia i sprawności
7. Rozwijanie zainteresowań już istniej ących i kształtowani u nowych
8. Poznanie własnych zdolności motorycznych i możliwości ich rozwoju
9. Nabycie umiejętności ruchowych, pozwalających na aktywne uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej
10. Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania z innymi
11 .Przełamywanie barier własnych możliwości, podnoszenie samooceny i wiary we własne możliwości
12. Wyrabianie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych

W ramach tych zajęć nasi uczniowie zdobyli Kartę Pływcką.

Zajęcia na basenie w Krapkowicach - tak uczylismy się pływać.

Opolszczyzna - region w któym mieszkam

Opolszczyzna - region w którym mieszkam

Prowadzący: Gabriela Kobiałka

Cele edukacyjne:
* poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu
* rozwijanie wartości rodzimych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej
* rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej

Cele programu:
Wyposażenie ucznia w podstawowy zasób wiedzy o własnej miejscowości i regionie.
* Rozwój osobowości ucznia wrażliwego na otaczającą go rzeczywistość kulturową i przyrodniczą.
* Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu i Ojczyzny.

Dzialania terenowe:
Zajęcia w terenie to:* zapoznanie się z prywatnymi zbiorami Pana Pawła Losora z Dzierżysławic,
* zwiedzanie Izby Śląskiej w Gimnazjum Nr 1 w Głogówku pod przewodnictwem Pani H. Młynarskiej,
* zwiedzanie muzeum regionalnego mieszczącego się w Stodole Farskiej w Biedrzychowicach pod przewodnictwem Pani Róży Zgorzelskiej,
* zwiedzanie muzeum na zamku w Głogówku.
* wycieczka do wioski regionalnej w Opolu - Bierkowicach
* wycieczka do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Zajęcia w muzeum stwarzają możliwość kontaktu z autentyczną historią, eksponatami. Kształtują umiejętność korzystania z różnych materiałów źródłowych, współpracy z grupą, wytrwałości i dociekliwości poszukiwawczej.

Muzeum Wsi Opolskiej - Bierkowice

uczestniczymy w warsztatach garncarstwa - zapoznajemy się z różnymi technikami

wyrobu naczyń

 

Zwiedzamy kośćół parafialny w Głogówku


 


 

"W Muzeum Śląska Opolskiego":

Zwiedzamy izbę śląską w PG nr 1 w Głogówku Zwiedzamy izbę śląską w PG nr 1 w Głogówku

Na zdjęciach:

Zwiedzamy izbę śląską w PG nr 1 w Głogówku

Pan Paweł Losor przedstawia swoje zbiory Pan Paweł Losor przedstawia swoje zbiory

Na zdjęciach:

Pan Paweł Losor przedstawia swoje zbiory

Chrońmy siebie i świat

,,Chronimy siebie i świat’’

Prowadzący: : Ewa Gocz i Anna Lerch  

Cele główne:

* wyodrębnianie czynników stanowiących zagrożenie dla człowieka i świata,
* wdrażanie do przestrzegania norm postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej, domowej, lokalnej, opiekuna przyrody, uczestnika ruchu drogowego,
* kształtowanie właściwych reakcji na sygnały alarmowe, unikanie sytuacji niebezpiecznych,
* przygotowanie do prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia,
* nauka udzielania pierwszej pomocy.

Cele operacyjne:
Po zakończeniu zajęć uczeń potrafi:
* bezpiecznie poruszać się po drogach i przestrzegać przepisów ruchu drogowego,
*przewidzieć skutki nierozważnych zachowań w domu, w szkole, na ulicy, podczas zabaw na podwórku,
* radzić sobie w sytuacjach niebezpiecznych,
* w razie potrzeby  alarmować odpowiednie służby,
* być krytycznym wobec postaw przemocy i agresji,
* właściwie zachować się w kontaktach z nieznajomymi, oraz mówić im ,,nie’’,
*  segregować śmieci i wie czemu to służy,
* dbać o ochronę środowiska i jego zasoby, 
* powiedzieć i uzasadnić jak ważna jest Ekologia.

Działania terenowe:
Zajęcia prowadzone w terenie to:
* spacer ulicami wioski, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo, znaki drogowe, ruch uliczny, przejście dla pieszych,  niebezpieczne miejsca,
* wycieczka do remizy strażackiej,
* wycieczka do oczyszczalni ścieków,
* porządkowanie terenu wokół szkoły, segregacja śmieci,
* sadzenie i pielęgnacja  drzewek przy szkole.
Zajęcia w terenie umożliwiają dzieciom poznanie i sprawdzenie wiadomości  z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń z jakimi spotykają się ludzie i przyroda.

Działania twórcze:
*  wystawa fotografii,
* prace dzieci, plakaty, makiety,
*  pokaz udzielania pierwszej pomocy.

 

 

poznajemy najblższą okolicę

Zwiedzamy naszą najbliższą okolicę...

 

Prowadzący: Zuzanna Pietroń

Głównym celem tych działań jest uczenie o własnym regionie i dziedzictwie kulturowym rozpoczęte od poznania historii własnej rodziny i jej korzeni,
a następnie związków rodziny z ziemią, na której żyją uczniowie.
Założeniem tego działania jest wykorzystanie metod twórczych i aktywnych, które niezaprzeczalnie wyzwalają aktywność uczniów, stwarzają im szanse na wszechstronny rozwój,
integralność wychowania z wiedzą . Nauczyciel pełni rolę przewodnika.
Realizacja treści wychowania regionalnego sprzyja zintegrowanemu charakterowi edukacji wczesnoszkolnej.
Wynika to z bezpośredniego związku z wychowaniem rodzinnym, edukacją środowiskową, polonistyczną, plastyczną, techniczną.
Rezultatem edukacji regionalnej  ma  być  uświadomienie   uczniowi   sensu   pojęcia „mała ojczyzna” i naturalnej potrzeby identyfikacji ze swoim regionem
oraz kierowania w działaniach dobrem swojego środowiska.


Cele edukacyjne
 Poznanie najbliższego środowiska.
 Wpływ domu  na harmonijny rozwój dziecka.
 Dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy.
 Uwrażliwianie dzieci na wartości kulturowe środowiska rodzinnego, „małej ojczyzny”.
 Rozbudzanie zainteresowania historią wsi, gminy, regionu („małej ojczyzny”).
 Wyzwalanie aktywności artystycznej uczniów.
 Umożliwienie uczestnictwa uczniów w wydarzeniach kulturalnych (wystawy, przedstawienia teatralne, koncerty).
 Kształtowanie emocjonalnego związku z regionem, kształtowanie patriotyzmu.
 Aktywne uczestnictwo dziecka w życiu: rodziny, klasy, szkoły, społeczności lokalnej.
 Uwrażliwianie dzieci na piękno dziedzictwa kulturowego i konieczności jego pomnażania.
 Kultywowanie tradycji z przeszłości.

 

Zwiedzamy najbliższą okolicę - Głogówek - park miejski,

 

spacer po parku

 

podziwiamy piękno przyrody i zastanawiamy się jak ją chronić?

co za bujna roślina...

Monday the 21st. Custom text here