wykaz zajęć

Wykaz zajęć realizowanych w ramach programu  

„Mała szkoła – wielkie szanse na sukces"

 

NAZWISKO I IMIĘ

PROWADZĄCEGO

RODZAJ PROWADZONYCH ZAJĘĆ

GRUPY

GODZINA

DZIEŃ

Pietroń Zuzanna

Foryś-Wanżewicz Agnieszka

 

Gocz Ewa

Lerch Anna

 

Lerch-Stanula Elwira

Popiela Karolina

 

Wołochowska Anna

Langfort Ewelina

 

Jaros Urszula

Zielonka Radosław

Zajęcia pozalekcyjna dla uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania.

Gr. I

 

 

Gr. II

 

 

Gr. III

 

 

Gr. IV

 

 

Gr. V

1445-1615

Poniedziałek

Gocz Ewa

Lerch Anna

„Chronimy siebie i świat”

Gr. I

1245-1425

Wtorek*

Gr. II

1245-1425

Poniedziałek*

Pietroń Zuzanna

„Poznaję najbliższą okolicę”

Gr. I

1245-1425

Poniedziałek*

Wołochowska Anna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Gr. I

1445-1530

Środa

Gr. II

1535-1620

Środa

Wołochowska Anna

„Aby język giętki…” – zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego

1445-1615

Wtorek*

Popiela Karolina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Gr. I

1445-1530

Środa

Gr. II

1535-1620

Środa

Popiela Karolina

Praktyczne wykorzystanie matematyki – zajęcia pozalekcyjne

Gr. I

1445-1530

Piątek*

Gr. II

1535-1620

Piątek*

Pietroń Norbert

Koło przyrodnicze

1445-1615

Środa*

Zielonka  Radosław

Koło j. angielskiego

1445-1615

Wtorek*

Langfort Ewelina

Koło informatyczne

Gr. I(I-III)

1445-1530

Poniedziałek

Gr. II

1445-1530

Środa

Kobiałka Gabriela

„Opolszczyzna – region, w którym mieszkam”

1400-1530

Sobota*

Foryś-Wanżewicz Agnieszka

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia sportowe

Basen

1600-1730

Czwartek

Hala

Styczeń-marzec

Stochmiałek Izabela

Zajęcia logopedyczne

1510-1610

Wtorek

Czwartek

Zajęcia pozalekcyjna dla uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego i matematyki

 

Kółka przedmiotowe

 

 

 

900-1030

1040-1210

Sobota**

*co drugi tydzień

**co drugi tydzień – zajęcia z poniedziałku/ze środy (na przemian)+kółka – rozkład będzie podawany na tablicy ogłoszeń

Regulamin projektu

REGULAMIN PROJEKTU

„Mała szkoła – wielkie szanse na sukces”

 §1

Definicje

1.        Projekt – oznacza przedsięwzięcie pt: „Mała szkoła – wielkie szanse na sukces”.

2.        Projektodawca – oznacza Gminę Głogówek – Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.

3.        Zespół projektowy – oznacza organ sprawujący ogólny nadzór nad realizacją Projektu, w jej skład wchodzą: Koordynator Projektu, asystent koordynatora oraz pracownicy ds. finansowych i płacowych.

4.        Koordynator Projektu – osoba bezpośrednio zarządzająca Projektem,

5.        Asystent koordynatora – osoba diagnozująca przebieg, realizację celów i założeń projektu, sporządzająca sprawozdawczość okresową i końcową.

6.        Pracownicy ds. finansowych i płacowych – osoby prowadzące ewidencję wydatków projektu, sporządzające okresowe i końcowe sprawozdania finansowe, przygotowujące dokumentację kadrową, wypłaty wynagrodzeń w ramach umów, przygotowująca wnioski o płatność, gromadząca i archiwizująca dokumentację finansową projektu.

7.        Beneficjent – uczestnik Projektu, nauczyciel/nauczycielka, uczeń/uczennica Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach zakwalifikowany/na zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. W przypadku Beneficjentów niepełnoletnich wszelkie oświadczenia woli składają w jego imieniu rodzice/prawni opiekunowie.

8.        Biuro Projektu – siedziba Projektodawcy mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach, Biedrzychowice 110.

 

§2

Przepisy ogólne

1.        Niniejszy Regulamin określa:

- kryteria uczestnictwa w Projekcie,

- procedury rekrutacji Beneficjentów.

2.        Projekt „Mała szkoła – wielkie szanse na sukces” realizowany jest przez Gminę Głogówek – Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach.

3.        Bieżący nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.

4.        Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieni wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

5.        Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2010 roku do 31 lipca 2011 roku, natomiast zajęcia, o których mowa w pkt. 7 odbywać się będą od 18 października 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku.

6.        W projekcie weźmie udział 104 Beneficjentów w ramach zajęć rozwijających pasje, dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz działań mających wpłynąć na podniesienie jakości kształcenia w placówce.

7.        W ramach Projektu odbędą się niżej wymienione zajęcia według następujących zasad:

a)       Zajęcia pozalekcyjna dla uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania
- 300 godz. (30 tygodni x 2 godz. x 5 grup po 10 osób)

b)       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki - 72 godz. (36 tygodni x 1 godz. x 2 grupy po 10 osób)

c)      Praktyczne wykorzystanie matematyki – zajęcia pozalekcyjne - 72 godz. (36 tygodni x 1 godz. x 2 grupy po 10 osób)

d)      Koło informatyczne - 72 godz. (36 tygodni x 1 godz. x 2 grupy po 10 osób)

e)      Zajęcia logopedyczne - 30 godz. (15 tygodni x 2 godz. x 1 grupa 5 osób)

f)       „Poznaję najbliższą okolicę” – zajęcia pozalekcyjne kl. I-III - 36 godz. (18 tygodni x 2 godz. x 1 grupa 12 osób)

- wycieczka do pobliskiego lasu, spotkanie z leśnikiem

- wycieczka do parku miejskiego

g)       „Chronimy siebie i świat” – zajęcia pozalekcyjne kl. I-III - 72 godz. (18 tygodni x 2 godz. x 2 grupy po 12 osób)

h)      Koło przyrodnicze – zajęcia pozalekcyjne kl. IV-VI - 36 godz. (18 tygodni x 2 godz. x 1 grupa 10 osób)

- rajd rowerowy na Górę św. Anny – zwiedzenie rezerwatu przyrody

- dwudniowa wędrówka po Górach Opawskich – zajęcia w terenie

i)        Koło j. angielskiego – zajęcia pozalekcyjne kl. IV-VI - 36 godz. (18 tygodni x 2 godz. x 1 grupa 12 osób)

j)        Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego - 72 godz. (36 tygodni x 1 godz. x 2 grupy po 10 osób)

k)      „Aby język giętki…” – zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego - 36 godz. (18 tygodni x 2 godz. x 1 grupa 12 osób)

l)         „Opolszczyzna – region, w którym mieszkam” – zajęcia dodatkowe - 36 godz. (18 tygodni x 2 godz. x 1 grupa 10 osób)

- ginące zawody – wycieczka

- lekcje muzealne w Muzeum Wsi Opolskiej

m)     „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia sportowe

- nauka pływania 40 godz. (10 wyjazdów na basen x 2 godz. x 2 grupy po 15 osób)

- gry zespołowe w hali sportowej 20 godz. (10 wyjazdów na zajęcia na hali sportowej x 2 godz. x 20 osób)

n)      „Morze, nasze morze” – wyjazd nad morze – 5 dni – 43 osoby. Termin: początek lipca 2011.

o)      „Hej, góry, nasze góry” – wyjazd w góry – 3 dni – 43 osoby. Termin: początek lipca 2011.

p)      Szkolenie nauczycieli z psychopedagogiki

Łącznie 970 godzin zajęć dydaktycznych w okresie 18.10.2010 r. – 30.06.2011 r.

8.        Podsumowaniem działań będzie festyn dla rodziców oraz całej społeczności lokalnej. Podczas festynu uczestnicy i uczestniczki projektu zaprezentują zdobyte umiejętności, wykonane prace, przygotowane spektakle.

 

 

§3

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

1.        W ramach Projektu wsparciem objęci zostaną uczniowie i uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.

2.        Każdy Beneficjent może uczestniczyć w różnych formach zajęć.

 

 

§4

Zasady rekrutacji Beneficjentów

1.        Rekrutacja prowadzona będzie przez osoby prowadzące zajęcia.

2.        Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do prowadzącego zajęcia lub do Biura Projektu Karty zgłoszenia do udziału w projekcie.

3.        Weryfikacji formalnej Kart zgłoszenia dokonuje zespół projektowy wraz z prowadzącym dane zajęcia.

4.        Wyboru Beneficjentów zaproszonych do uczestnictwa w Projekcie dokonuje osoba prowadząca zajęcia w porozumieniu z zespołem projektowym.

5.        Prowadzący zajęcia informuje Beneficjenta o zakwalifikowaniu go do uczestnictwa w Projekcie.

6.        W wyniku procesu rekrutacji zostaną utworzone listy podstawowe oraz listy rezerwowe.

7.        O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent Ostateczny zostanie poinformowany ustnie oraz pisemnie poprzez wywieszenie list rankingowych dotyczących poszczególnych zadań. Listy przyjętych na zajęcia lub wyjazdy edukacyjne zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń. Listy rezerwowe będą dostępne u koordynatorów szkolnych, w razie potrzeby pierwszy z listy ma pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach po przeprowadzonej ponownej skróconej rekrutacji.

8.        Zajęcia rozszerzające - chętni zainteresowani uczniowie - min.10,max 15 osób (kolejność zgłoszeń); bez względu na płeć, bez względu na pochodzenie i status materialny.

9.        Zajęcia wyrównawcze - chętni uczniowie potrzebujący korekty deficytów lub wzmocnień w procesie edukacji - min.10-max 15 osób w grupie. Weryfikacja-analiza opinii poradni, wyników w nauce, oświadczeń rodziców.

10.    Korzystanie z dyżurów specjalistów wszyscy chętni wg. kolejności zgłoszeń.

11.    Rekrutacja Beneficjentów może być prowadzona w sposób ciągły.

12.    W przypadku wyjazdów edukacyjnych pierwszeństwo będą mieli chętni uczniowie uczęszczający na zajęcia w ramach których odbywa się wyjazd, a następnie będzie tworzona przez zespół projektowy lista dzieci szczególnie zasługujących na wyjazd refundowany (aktywność w projekcie, sytuacja materialna rodziny).

13.    Warunkiem wzięcia udziału w wyjazdach nad morze i w góry będzie aktywny udział w zajęciach Projektu.

 

§5

Zasady organizacyjne podczas realizacji Projektu

1.        Realizacja wszystkich zajęć w ramach projektu będzie miała miejsce w siedzibie Projektodawcy.

2.        Zajęcia będą odbywały się w dni powszednie po obowiązkowych zajęciach szkolnych lub w soboty.

3.        Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi 45 minut.

4.        Za przygotowanie harmonogramów oraz tematyki zajęć odpowiedzialni są prowadzący zajęcia. Harmonogramy oraz tematyka zajęć są dostępne na stronie internetowej Projektu.

 

§6

Zasady uczestnictwa w Projekcie

1.        Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.

2.        Rekrutacja uczestników - beneficjentów odbywa się według zasad określonych w Regulaminie naboru uczestników.

3.        Beneficjent zobowiązany jest podać dane niezbędne Projektodawcy do prawidłowej realizacji i ewaluacji Projektu.

4.        Beneficjent ma prawo:

- udziału w różnych zajęciach realizowanych w ramach Projektu,

- otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych,

5.        Beneficjent zobowiązany jest do:

- systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

- każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności,

- wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych,

- potwierdzania odbioru materiałów dydaktycznych,

- przestrzegania Regulaminu Projektu.

6.        W przypadku nieobecności Beneficjenta na zajęciach spowodowanej chorobą lub ważnymi wypadkami losowymi zobowiązany jest on usprawiedliwić nieobecność u prowadzącego najpóźniej na najbliższych zajęciach.

7.        Beneficjent ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. Rezygnacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i dostarczona do Biura Projektu osobiście oraz zawierać uzasadnienie przyczyn rezygnacji.

8.        W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Beneficjent pokrywa koszt otrzymanej wyprawki.

9.        Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta z listy uczestników Projektu w przypadku rażącego naruszenia przez Beneficjenta zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

 

§7

Zasady monitoringu

1.        Za przeprowadzanie monitoringu i ewaluacji odpowiada asystent koordynatora.

2.        Każdy z Beneficjentów zobowiązany jest do podpisywania list obecności oraz wypełniania ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu.

3.        Beneficjent akceptuje zasady monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

 

 

§8

Ochrona danych osobowych

1.        Dane osobowe, o których mowa w §6 pkt. 3 będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.

2.        Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r Nr 100 poz. 1024) w stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w §7 pkt. 3.

 

§9

Postanowienia końcowe

1.        Wszelkie sprawy sporne oraz nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zespół projektowy. Decyzje zespołu projektowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2.        Każdy Beneficjent potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

3.        Regulamin Projektu jest dostępny w Biurze Projektu, u każdego prowadzącego zajęcia, a także na stronie internetowej Projektu.

4.        Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu

5.        Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

 

 

Koordynator Projektu

Norbert Pietroń

Friday the 10th. Custom text here