Praktyczne wykorzystanie matematyki

Drukuj
Kategoria: Projekt
Opublikowano Super User

Praktyczne wykorzystanie matematyki.

Prowadzący: Karolina Popiela

Cele edukacyjne:
• praktyczne zastosowanie matematyki w wielu dziedzinach życia;
• pokazanie użyteczności matematyki w odległych dziejach historii człowieka; przekonanie uczniów o potrzebie
stałego uczenia się;
• przygotowanie do odpowiedzialnego planowania wydatków w dorosłym życiu; budowanie modeli matematycznych
dla konkretnych sytuacji, czyli przygotowanie uczniów do wykorzystywania matematyki jako języka do opisywania,
wyjaśniania, interpretowania, porozumiewania się i przewidywania spraw poza matematycznych;
• wykorzystywanie własności miar figur płaskich i przestrzennych do rozwiązywania problemów;
• poszukiwanie źródeł informacji i korzystanie z ich zasobów;
• planowanie działań.

Zadania:
• zrozumienie przez ucznia wagi matematyki dla jego przyszłości i kariery, dla jego rodziny;
• opisywanie problemu praktycznego za pomocą modelu matematycznego;
• stosowanie umiejętności i zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów z życia codziennego oraz szkolnego;
• wskazywanie przykładów wiedzy matematycznej w innych przedmiotach;
• słuchanie i korzystanie z opinii innych ludzi;
• współdziałanie w zespole;
• wyrażanie własnych opinii;
• poszukiwanie kompromisu;
• uświadomienie uczniom, że matematyka jest zabawą twórczą a przez to nauką przyjazną.

Cele programu:
•  kształłowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
•  wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
•  rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
• nauczanie przedstawiania rozwiązań w sposób czytelny,
• wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów,
• wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy.

 

Sprawdzamy wielkość boiska szkolnego...


Wednesday the 20th. Custom text here