Aby język giętki...

Drukuj
Kategoria: Projekt
Opublikowano Super User

„Aby język giętki..."

Prowadzący: Anna Wołochowska

Zajęcia mają na celu utrwalenie kluczowych umiejętności, oraz przygotowanie ucznia klasy VI do sprawdzianu kompetencji, a także do innych konkursów polonistycznych.
Podsumowaniem zajęć będzie wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej, w której znajdą się prace uczniów.

CELE ZAJĘĆ:

a) Cel główny:
- utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności językowej w mowie i piśmie,
- rozwijanie zainteresowań literackich ucznia.

b) Cele szczegółowe:
- kształtowanie umiejętności redagowania różnorodnych form wypowiedzi,
- wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego,
- aktywizacja słownictwa biernego,
- wdrażanie do zachowania wewnętrznego i zewnętrznego porządku wypowiedzi,
- zapobieganie powstawaniu błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, frazeologicznych i słownikowych,
- nauka sprawnego korzystania ze słowników, encyklopedii i różnych tekstów kultury,
- wdrażanie do stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
- doskonalenie umiejętności dokonywania autokorekty błędów,
- mobilizowanie do pracy samokształceniowej nad poprawą biegłości w czytaniu i rozumieniu tekstów.


Wymienione cele zostaną osiągnięte przez:

1. Stosowanie metod i technik aktywizujących uczniów, między innymi:
- przekładu intersemiotycznego,
- gier dydaktycznych,
- praktyki pisarskiej.

2. Wprowadzanie różnorodnych ćwiczeń, takich jak:
- uzupełnianie zdań i tekstów z lukami,
- praca ze słownikami,
- uzupełnianie i układanie krzyżówek,
- redagowanie dłuższych i użytkowych form wypowiedzi,
- rozwijanie podanych tematów wypowiedzi,
- dobieranie właściwych wyrazów,
- wyjaśnianie znaczenia związków wyrazowych,
- łączenie wyrazów w związki wyrazowe,
- wyjaśnianie różnych błędów.

3. Zastosowanie różnorodnych i atrakcyjnych środków dydaktycznych.

4. Wdrażanie do samokontroli pisanych tekstów.

5. Udział w konkursach polonistycznych.

6. Pozytywne motywowanie ucznia do aktywnego udziału w zajęciach.

 


 

Na zdjęciu:

Przeprowadzamy wywiad....

Wednesday the 20th. Custom text here