zajecia wyrównawcze z j.polskiego

Drukuj
Kategoria: Wyrównawcze
Opublikowano Super User

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

Prowadzący: Anna Wołochowska

 

Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów kl. V i VI mających trudności w nauce języka polskiego.
Celem zajęć wyrównawczych jest wyrównanie poziomu wiedzy przewidzianej w programie nauczania języka polskiego oraz podnoszenie sprawności językowej uczniów.

Cele edukacyjne:

ogólne:
- utrwalenie wiadomości z zakresu kształcenia literackiego i językowego,
- kształcenie sprawności komunikacyjnych, wypowiadania się, czytania i pisania w języku ojczystym,
- wyrabianie nawyków samokształceniowych,
- umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności.

szczegółowe:
- doskonalenie umiejętności płynnego i poprawnego wypowiadania się,
- doskonalenie techniki głośnego czytania,
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- kształcenie umiejętności korzystania ze słowników, encyklopedii i innych źródeł informacji,
- doskonalenie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnej poprawnych pod   względem ortograficznym,
- wyrabianie nawyku dbałości o organizację graficzną tekstu,
- wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
- kształcenie poprawnego używania części  mowy w zdaniu,
- rozwijanie umiejętności poprawnego konstruowania zdań.

Wednesday the 20th. Custom text here