zajęcia wyrówmawcze - matematyka

Drukuj
Kategoria: Projekt
Opublikowano Super User

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Prowadzący: Karolina Popiela

Cele dydaktyczne zajęć:
•  praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
• stymulowanie logicznego myślenia,
• analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
• rozbudzenie zainteresowania matematyką,
• wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki,
• wykorzystanie zależności i analogii matematycznych do łatwiejszego zapamiętywania,
• kształcenie aktywności na lekcjach zajęć wyrównawczych,
• rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
• rozwijanie pamięci oraz osiąganie przez uczniów sprawności rachunkowej.

Zadania programu:
• uzyskanie sprawności w prostym rachunku pamięciowym,
• rozwiązywanie prostych zadań z wykorzystaniem właściwości figur geometrycznych,
• odczytywanie informacji z prostych wykresów i diagramów różnego typu,
• formułowanie w języku matematyki prostych problemów spotykanych w środowisku uczniów.
• położenie nacisku na doskonalenie w praktyce wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki,
• zachęcania do nauki przez zabawę i gry edukacyjne,
• stworzenie wszystkim dzieciom równych szans przez indywidualizację tempa pracy i stopnia trudności stawianych
zadań,
• używanie prawidłowej terminologii, ale w sposób zrozumiały dla dzieci.

Treści:
• liczby naturalne, całkowite, wymierne i działania w tych zbiorach,                                                
• zapisywanie treści prostych zadań w postaci równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; rozwiązywanie   
prostych równań z jedną niewiadomą,
• zaznaczanie punktów o danych współrzędnych i odczytywanie współrzędnych punktów na płaszczyźnie,
• wielokąty, koło - rysowanie figur i określanie ich własności; skala i plan,
• kąt, porównywanie i mierzenie kątów; rodzaje kątów,
• obliczanie obwodów i pól prostokątów, trójkątów i trapezów,
• przykłady odbić lustrzanych; oś symetrii figury,
• prostopadłościan, graniastosłup prosty - modele brył, właściwości, siatki, pola
• powierzchni wielościanów, objętość graniastosłupów prostych.

Wednesday the 20th. Custom text here