Statut Szkoły

Drukuj
Kategoria: Informator
Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2013 Langfort E.

STATUT
Szkoły Podstawowej
w Biedrzychowicach

ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami)

hwały.

 

Spis treści

Postanowienia wstępne
Cele i zadania szkoły
Organy szkoły i ich kompetencje
Zasady współdziałania organów szkoły
Zasady rozwiązywania konfliktów
Organizacja pracy szkoły
Organizacja zajęć dodatkowych
Organizacja pracy świetlicy
Organizacja pracy biblioteki szkolnej
Stołówka szkolna
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
Uczniowie szkoły
Prawa ucznia
Obowiązki ucznia
Nagrody i kary
Bezpieczeństwo w szkole
Postanowienia końcowe

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa.
2.Siedziba szkoły: budynek położony w Biedrzychowicach nr 110.
3.Ilekroć w statucie jest mowa o „szkole”, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Biedrzychowicach.
4.Organ prowadzący: Urząd Miejski w Głogówku.
5.Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Opolu.
6.Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat.
7.Szkoła jest jednostką budżetową.
8.Przy szkole utworzono konto środków specjalnych.
9.Obsługa finansowa jest prowadzona poza szkołą przez Urząd Miejski w Głogówku.

§ 2. Cele i zadania szkoły

1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07.09.r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także cele i zadania zapisane w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki .
2.Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.
3.Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniomszczególności:
1)Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
2)Poznawania wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
3)Dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
4)Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
5)Rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
6)Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samąsobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
7)Dodatkową naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej od klasy I na wniosek rodziców/prawnych opiekunów;
8)Naukę języka obcego nowożytnego od klasy I;
9)Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
10)Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

4.W szkole uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1)Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
2)Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
3)Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
4)Rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5)Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
6)Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeńnawyków;
7)Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
8)Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktówproblemów społecznych.

5.Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:
1)Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
2)Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
3)Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;
4)Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własnąwolnością innych;
5)Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie;
6)Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwieduchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
7)Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborówhierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
8)Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieliuczniów.

6.Szkoła zapewnia wszystkim uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalnyfizyczny, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i religijnej.

7.Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, działalność organów szkołyorganizacji szkolnych jest zgodna z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka.

8.Dla osiągnięcia celów określonych w3 szkoła realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:
1)podstawy programowe przedmiotów nauczania objętych obowiązkowym planem nauczania,
2)ramowy plan nauczania,
3)zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
4)bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, a na życzenie rodziców także zajęcia pozalekcyjne opłacane przez rodziców i opiekunów uczniów.

9.Szkoła organizuje naukę religii lub etyki na prośbę rodziców zgodnie z odrębnymi przepisami.

10.Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, reedukacyjną.

11.Szkoła umożliwia uczniom rozwój ich talentów, uzdolnień i zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych,

12.Szkoła zapewnia naukę osobom nie będącym obywatelami polskimi na zasadach obowiązujących przepisów.

13.Szczegółowe zasady oceniania uczniów zawiera Wewnątrzszkolne Ocenianie (Załącznik Nr 1 do Statutu).

§ 3. Organy szkoły i ich kompetencje.

1.Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski oraz rada rodziców.

§ 4. DYREKTOR SZKOŁY

1.Dyrektor szkoły:
1)kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2)sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole,
3)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho- fizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4)sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkująw obwodzie szkoły,
5)realizuje uchwały rady pedagogicznej,
6)kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
7)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
8)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
    
2.Dyrektor decyduje w sprawach:
1.zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2.przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,
3.występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
4.decyduje w trybie decyzji administracyjnej o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, a takżeuzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

3.W przypadku nieobecności dyrektora w szkole zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 5. RADA PEDAGOGICZNA

1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
2.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian,
2)zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,
3)zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
4)ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,
5)wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,
6)uchwalanie warunków promocji zdrowia,
7)ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III,
8)zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców.

3.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
2)plan finansowy szkoły,
3)proponowany przez nauczyciela program nauczania
4)przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli,
5)propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
6)wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
7)wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki
    
4.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 6. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Władzami samorządu są: na szczeblu klas – samorządy klasowe, na szczeblu szkoły – rada uczniowska
2.Do zadań rady uczniowskiej należy:
1)przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego,
2)występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,
3)gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
4)wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.
    
3.Samorząd uczniowski może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)prawo do zapoznania się z programem nauczania,
2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3)prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
4)prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5)prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
    
4.Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.
    
5.Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

§ 7. RADA RODZICÓW

1.W szkole działa rada rodziców.
2.W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3.Kadencja rady rodziców trwa rok.
4.Wybory do rady rodziców przeprowadza się do 30 września każdego roku szkolnego.
5.Kompetencje rady rodziców:
1)Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
2)Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
3)Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6.Inne zadania rady rodziców:
1)Organizowanie rodziców i środowisko społeczne do realizacji programu pracy szkoły.
2)Pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej bazy, wyposażenia.
3)Organizacja prac rodziców na rzecz szkoły.
4)Działanie na rzecz stałej poprawy warunków pracy i wypoczynku uczniównauczycieli.
5)Współpraca z dyrektorem i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania.
6)Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznejsportowej uczniów.
7)Organizacja prac społecznie użytecznych uczniom.

7.Rada rodziców deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły
    
8.Rada rodziców ustala regulamin swojej działalności.

§ 8. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

1.Każdy z organów wymienionych w § 3 ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i niniejszym statutem.
    
2.Posiedzenia organów są protokołowane.
    
3.Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia się poprzez zaproszenie na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów.
    
4.Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia organu szkoły, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

§ 9. ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

1.Dyrektor szkoły:
1)Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej.
2)Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
3)Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
4)Dba o przestrzeganie postanowień dotyczących funkcjonowania organów szkoły.
5)Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
6)W wypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny.
    
2.Tryb rozstrzygania spraw spornych, których stroną jest uczeń:
1)Uczeń zgłasza zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego.
2)Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wrazprzedstawicielem samorządu rozstrzyga sprawy sporne.
3)Sprawy sporne nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
    
3.Zasady rozwiązywania konfliktów, których stroną jest dyrektor szkoły:
1)Spory dotyczące spraw podlegających nadzorowi pedagogicznemu rozstrzyga Opolski Kurator Oświaty.
2)Spory dotyczące spraw podlegających organowi prowadzącemu rozstrzyga Burmistrz Głogówka.

§ 10. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkołyuwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
    
2.W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników placówki pedagogicznych i niepedagogicznych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
    
3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor szkoły,uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
    
4.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania i programem zgodnym ze szkolnym zestawem programów nauczania.
    
5.Podział na grupy jest wskazany na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach 4-6 prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
    
6.Do szkoły zapisywane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły określonym przez organ prowadzący. W miarę wolnych miejsc mogą zostać zapisani uczniowie spoza obwodu.
    
7.W zależności od potrzeb do szkoły przyjmowane są dzieci niepełnosprawne na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
    
8.Zapisy do klas pierwszych prowadzone są od dnia 1 marca roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym dziecko ma rozpocząć naukę.
    
9.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawczew systemie klasowo-lekcyjnym.
    
10.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
    
11.Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach 1-3 ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa§ 10, ust. 3.
    
12.Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa do ferii zimowych lub do piątku po 20 stycznia w przypadku późnego terminu rozpoczęcia ferii zimowych.

§ 11. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

1.Dodatkowe zajęcia z języka mniejszości narodowej są prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zajęcia dodatkowe mogą być także prowadzone w grupach międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
    
3.Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

§ 12. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

    
1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
    
2.Do zadań świetlicy należy:
1)Opieka nad uczniami, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub oczekiwania na zajęcia dodatkowe
2)Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
3)Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
4)Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęćtym zakresie.
5)Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
6)Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higienyczystości oraz dbałość o zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia.
7)Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

§ 13. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 
1.Biblioteka szkolna wraz z czytelnią jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzebzainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
    
2.Do zadań bibliotekarza należy:
1)opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
2)udostępnianie księgozbioru głównego i podręcznego oraz innych źródeł informacji
3)prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
4)tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
5)rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiepogłębianie nawyku czytania i uczenia się,
6)organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, w tym konkursów czytelniczych,
7)przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
8)współpraca z nauczycielami,
9)prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,
10)zakup i oprawa książek,
11)opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.
    
3.Z biblioteki i czytelni korzystać mogą rodzice uczniów szkoły
    
4.Biblioteka przechowuje i udostępnia uczniom, nauczycielom i rodzicom podstawowe dokumenty szkolne, takie jak statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, itp.
    
5.Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi i publicznymi działającymi na terenie gminy oraz najbliższymi bibliotekami pedagogicznymi.

§ 14. STOŁÓWKA SZKOLNA

    
1.W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę.
    
2.Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz inne osoby za zgodą dyrektora.
    
3.Zasady korzystania ze stołówki określa regulamin stołówki.

§ 15. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

    
1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników – administracyjnychobsługi.
    
2.Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w1 określają odrębne przepisy
    
3.Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor
    
4.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy, odpowiada również za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
    
5.Nauczyciel powinien być przykładem kultury i taktu oraz prezentować wysoki poziom wiedzy pedagogicznej.
    
6.Do obowiązków nauczyciela należy:
1)systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem BHP
2)uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
3)przestrzeganie zapisów statutowych,
4)zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
5)kontrolowanie na każdej lekcji listy obecności uczniów,
6)pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
7)przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
8)dbanie o poprawność językową uczniów,
9)stosowanie zasad oceniania zgodnych z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem,
10)podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
11)pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
12)wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,
13)aktywne uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych,
14)stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
15)wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
16)realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzebyzainteresowania uczniów
    
7.Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela w oparciu o obwiązujące przepisy ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
    
8.Nauczyciele danego przedmiotu, nauczyciele i wychowawcy pracujący w danej klasie tworzą zespoły przedmiotowe i zespoły nauczania.
    
9.Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora kierownik zespołu
    
10.Do zadań zespołu należy:
1)wybór programów nauczania i współdziałanie przy ich realizacji
2)opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć stymulowania rozwoju uczniów
3)opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania
4)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
    
11.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
1)Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego
2)Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły
    
12.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,w szczególności:
1)tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia
2)przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie
3)rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka
    
13.Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 12 winien:
1)zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
2)opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy klasy
3)utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
4)współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
5)współpracować z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Prudniku,
6)śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
7)dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
8)udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się,
9)kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancjiposzanowaniu godności osoby ludzkiej,
10)utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w naucezachowaniu się ucznia,
11)powiadamiać ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych lub rocznych, zgodnie z zapisami w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania obowiązującym w szkole,
12)powiadamiać rodziców ucznia lub prawnych opiekunów o przewidywanej semestralnej lub rocznej ocenie niedostatecznej i nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującymszkole,
13)organizować spotkania z rodzicami.
    
14.Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne) zgodnie z odrębnymi przepisami.
    
15.Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:
1)złoży on rezygnację z tej funkcji,
2)rodzice uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większością ¾ głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących ¾ ilości uczniów)
    
16.Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
    
17.Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 15, pkt 2 jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.
    
18.Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej i poradni Psychologiczno-PedagogicznejPrudniku.

§ 16. UCZNIOWIE SZKOŁY

    
1.Do szkoły przyjmowane są dzieci:
1)z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
2)na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
    
2.Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7 roku życia.
    
3.Na wniosek rodziców naukę może rozpocząć dziecko, które przed w roku rozpoczęcia nauki ukończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
    
4.Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po ewentualnym zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
    
5.W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko skończy 10 lat.
    
6.Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz za zgodą rodziców.
    
7.Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami
    
8.Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w którym obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

§ 17. PRAWA UCZNIA

    
1.Uczeń ma prawo do:
1)informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2)posiadania wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
3)korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
4)tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej
5)poszanowania swej godności,
6)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7)swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
8)korzystania z pomocy doraźnej,
9)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
10)do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności, oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomośi umiejętności, zachowanie się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie,
11)do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
12)do dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobieopanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia oceny i wiedzy lub umiejętności, ma też prawo do pomocy ze strony kolegów,
13)nietykalności osobistej,
14)bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
15)do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, na okres przerw świąi ferii nie zadaje się prac domowych,
16)korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniemw myśl obowiązujących regulaminów,
17)korzystania z pomocy materialnej,
18)reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
    
2.W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia ma prawo złożyć pisemną skargę do dyr. szkoły. Skarga zostaje rozpatrzona w ciągu 14 dniudziałem zainteresowanych stron. Rodzic/opiekun prawny ucznia może odwołać się od rozstrzygnięcia dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny poprzez dyr. szkoły.

§ 18. OBOWIĄZKI UCZNIA

    
1.Uczeń szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,zwłaszcza:
1)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,
2)dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
3)dbania o schludny wygląd oraz noszenia na terenie szkołydniach uroczystości szkolnych stroju galowego (biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie lub spódnica).
4)przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Korzystanie z w/w urządzeń jest dozwolone tylko w czasie przerw i po zajęciach w uzasadnionych przypadkach, np. kontakt z rodzicem/prawnym opiekunem,
5)usprawiedliwiania nieobecności w szkole – pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów w ciągu tygodnia od przyjścia do szkoły po nieobecności; możliwe jest także osobiste usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez jego rodzica/prawnego opiekuna. W przypadku niedotrzymania w/w terminu nieobecność jest traktowana jako nieusprawiedliwiona.
6)wystrzegania się szkodliwych nałogów,
7)przestrzegania zasad kultury współżycia, a zwłaszcza przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistychw zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego, naprawienia wyrządzonej szkody,
8)dbania o honor i tradycję szkoły,
9)podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
10)zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 9, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,
11)okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, rodzicom i innym osobom dorosłym przebywającym na terenie szkoły lub w innym miejscu.
12)okazywania należytego szacunku dla symboli narodowych.

§ 19. NAGRODY

    
1.Uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:
1)rzetelną naukę
2)pracę na rzecz szkoły
3)wzorową postawę
4)wzorowe zachowanie
5)wybitne osiągnięcia
6)dzielność i odwagę
    
2.Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, samorządu uczniowskiego, rady rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
    
3.Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
1)pochwała wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna organizacji uczniowskich,
2)pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
3)list pochwalny do rodziców,
4)prezentacja wyróżnionych uczniów i ich osiągnięć na tablicy samorządowej, w gazetce szkolnej lub na stronie internetowej szkoły, prasie lokalnej,
5)dyplomy i nagrody książkowe,
6)nagrody rzeczowe,
7)wpis do Kroniki Szkolnej.
    
4.Nagrody finansowane są przez radę rodziców
    
5.Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
    
6.Uczeń może zostać wytypowany do nagrody Burmistrza.

§ 20. KARY

    
1. Kary można łączyć. Ustala się następujące rodzaje kar:
1)upomnienie ucznia przez wychowawcę bądź innego nauczyciela,
2)nagana udzielona przez wychowawcę wobec klasy,
3)upomnienie przez dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
4)nagana udzielona przez dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,
5)pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
6)zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
7)wystąpienie dyrektora do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy uczeń: umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, wchodzi w kolizje z prawem, demoralizuje innych uczniów.
    
2.Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 7 dni.
    
3.Wykonanie kary może być zawieszone przez dyrektora szkoły na czas próby (nie dłuższy niż pół roku) jeżeli dany uczeń uzyska poręczenie samorządu szkolnego, rady rodziców, rady pedagogicznej. Wniosek w tej sprawie powinien być przedstawiony dyrektorowi szkoły najpóźniej w przeddzień wykonania kary.
    
4.Szkoła ma obowiązek informować rodziców/prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
    
5.Nałożona kara może zostać anulowana z końcem semestru.


§ 21. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

    
1.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole lub zajęć zorganizowanych przez szkołę.
    
2.Uczniowie przychodzą do szkoły na 15 minut przed dzwonkiem na lekcje. Dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki przebywają w świetlicy szkolnej. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają wychowawcy świetlicy.
    
3.Za bezpieczeństwo uczniów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i w czasie przerw odpowiada nauczyciel dyżurny zgodnie z harmonogramem.
    
4.Dyżur przed lekcjami rozpoczyna się o godz. 745.
    
5.Nauczyciel wychowania fizycznego pełni dyżur w szatniach i na korytarzu przy sali gimnastycznej.
    
6.Na lekcje wychowania fizycznego w szkole i na boiska uczniowie udają się pod opieką nauczyciela.
    
7.Nauczyciela mającego dyżur, nieobecnego w szkole, zastępuje nauczyciel zgodnieksięgą zastępstw po odbytej lekcji.
    
8.Za bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowych, nadobowiązkowych, zawodów sportowych, dyskotek, itp. odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca.
    
9.Każde zajęcia rozpoczynają się od sprawdzenia listy obecności i ustalenia przyczyny nieobecności ucznia.
    
10.W pierwszym dniu zajęć w danym roku szkolnym wychowawca zapoznaje uczniówbezpiecznym zachowaniem w szkole i poza nią. O zasadach tych należy przypominać podczas całego roku, zwłaszcza przy okazji wycieczek, ferii, itp.
    
11.Niesprawny sprzęt, zagrażający bezpieczeństwu, zabezpiecza nauczyciel i zawiadamia dyrektora.
    
12.Wyjazdy i wyjścia na wycieczki odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami. Kierowników obowiązuje każdorazowo:
1)wypełnienie karty wycieczki,
2)zawiadomienie rodziców o programie, terminie i godzinie wyjazdu i powrotu,
3)sprawdzenie listy obecności,
4)zapoznanie uczestników z regulaminem,
5)dokonanie stosownych wpisów w dzienniku.
            
13.Uczeń, który z różnych przyczyn nie bierze udziału w wycieczce uczestniczy w lekcjach w klasie wskazanej przez wychowawcę.
                
14.Uczeń może być zwolniony z zajęć wyłącznie na pisemną prośbę rodzica.
                
15.Uczniowie mogą wcześniej wracać z lekcji do domu za pisemną zgodą rodziców. Pozostali pozostają w szkole pod opieką świetlicy.
                
16.W przypadku wystąpienia tzw. „okienka” uczniowie przebywają w świetlicy.
                
17.Dzieci dojeżdżające do szkoły są doprowadzane rano do świetlicy z przystanku autobusowego i odprowadzane do autobusu po lekcjach przez nauczyciela wychowawcę świetlicy.
                
18.Przechodzenie przez jezdnię w drodze na obiad i z obiadu w stołówce szkolnej odbywa się pod opieką wychowawcy świetlicy.
                
19.W razie wystąpienia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu należy natychmiast opuścić szkołę lub inne zagrożone miejsce.
                
20.Zasady postępowania w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku określa odrębne rozporządzenie.


§ 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
    
2.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
    
3.Szkoła nie odpowiada za pieniądze i inne wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły przez uczniów.
    
4.Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie Szkoły jest rada pedagogiczna.
    
5.Nowelizacja Statutu następuje w formie uc

Tuesday the 20th. Custom text here