Wewnątrzszkolny system oceniania

Drukuj
Kategoria: Informator
Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2013 Langfort E.

 Załącznik Nr 1 do Statutu

Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach

 Wewnątrzszkolne Ocenianie

w Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach

 

Rozdział I

Cele Wewnątrzszkolnego Oceniania

Ocenianiu podlegają:

 1. a)osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. b)zachowanie ucznia.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu rozpoznawanie przez nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej, określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznawanych możliwości i wymagań edukacyjnych, z uwzględnieniem opinii poradni specjalistycznych.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

W szczególności ocenianie wewnątrzszkolne ucznia ma na celu:

 1. a)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
 2. b)diagnozować indywidualne potrzeby i aktualne możliwości ucznia;
 3. c)wspierać rozwój ucznia i motywować go do dalszej pracy;
 4. d)określać indywidualne potrzeby, uzdolnienia, trudności;
 5. e)rozpoznawać zasób nabytych wiadomości i umiejętności;
 6. f)wskazywać dalszą drogę edukacji, udzielać uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 7. g)orientację, czy uczeń potrafi stosować i w jakim stopniu nabytą wiedzę w sytuacjach typowych i nowych;
 8. h)sprawdzać umiejętność pracy samodzielnej oraz współpracy w grupie;
 9. i)upowszechniać osiągnięcia uczniów i szkoły, określać stopień opanowania standardów;
 10. j)na bieżąco dostarczać rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacjipostępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 11. k)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, ewaluowania i modyfikowania programów nauczania oraz oceniania skuteczności różnych modeli kształcenia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 12. l)wdrażać ucznia do samooceny i samokontroli;
 13. m)kształtować umiejętność wyboru zgodnych z normami społecznymi wartości, rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;
 14. n)stanowić materiał do przyznawania uczniom nagród i wyróżnień za wyniki w naucezachowaniu.

Rozdział II

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 

 1. 1.Oceny dokonuje nauczyciel przedmiotu (zajęć edukacyjnych), wychowawca, pracownicy pedagogiczni różnych specjalności, uczeń (poprzez samoocenę) oraz zespół uczniowski.
 1. 2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

-        formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

-        ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

-        ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

-        przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-        ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według obowiązującej skali;

-        ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

-        ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. 3.Oceniany jest każdy uczeń z przedmiotów wyszczególnionych w planie nauczania I i II etapu edukacyjnego w zakresie:

-        zasobu posiadanej wiedzy;

-        stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych i nietypowych;

-        umiejętności pracy samodzielnej;

-        umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy i jej operatywności;

-        zaangażowania w proces uczenia się;

-        funkcjonowania w zespole klasowym, środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

 1. 4.Kontrola postępów i osiągnięć ucznia powinna odbywać się w trzech kategoriach:

-        BIEŻĄCE – dotyczące aktualnej działalności ucznia, nie wymagającej odwoływania się do wiedzy wcześniejszej niż lekcje przedostatnie np. praca domowa, odpowiedź z ostatniej lekcji;

-        KRÓTKOTERMINOWE – zawierają formy sprawdzania wiedzy i umiejętności maksymalnie z 3-4 ostatnich lekcji;

-          DŁUGOTERMINOWE – badające efekt nauczania w ciągu całego etapu kształcenia, jednego roku, czy ostatnio opracowanego działu programowego np. testy, prace klasowe itp.

 1. 5.Wymienione w pkt 3 kategorie nie dotyczą przedmiotów artystycznychwychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej, w których w szczególności będzie brany pod uwagę wysiłek ucznia, jego zaangażowanie oraz postawa w czasie zajęć.
 2. 6.Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności zakończone oceną to:

-          wypowiedź ustna, pisemna;

-          praca samodzielna w zeszycie ćwiczeń, przy tablicy;

-          kartkówki 3-4 ostatnich lekcji (zapowiedziane lub niezapowiedziane);

-          prace klasowe, sprawdziany

-          testy śródroczne i roczne;

-          wykonywane doświadczenia, sprawdziany umiejętności;

-          wytwory pracy uczniów;

-          prezentacje;

-          aktywność na lekcji.

 1. 7.Ze względu na indywidualne trudności dopuszcza się możliwość negocjacjinauczycielem formy sprawdzania swoich postępów.
 1. 8.Ocena powinna być:

-        jawna i obiektywna;

-        stwarzająca warunki do ukazania mocnych stron ucznia;

-        z zastosowaniem motywacji pozytywnej, podkreślającej każdy sukces;

-        uwzględniająca specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w tym: opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się tj. dysleksji, dysgrafii, dysortografii; orzeczenia do kształcenia specjalnego PPP oraz informacji z poradni specjalistycznych; pisemną opinię poradni o dostosowaniu wymagań edukacyjnych;

-        dająca możliwość wykorzystania różnorodnych metod aktywności;

-        uwzględniająca wysiłek włożony przez ucznia, zgłasza w takich zajęciach jak: plastyka, technika, wychowanie-fizyczne, informatyka;

-        diagnostyczna i prognostyczna.

 1. 9.Kontrola postępów uczniów powinna odbywać się w kilku wymiarach:

-        systematycznie, gdy tylko widoczny jest wysiłek ucznia;

-        na bieżąco w toku procesu lekcyjnego;

-        po zrealizowaniu części lub całego działu programowego;

-        globalnie na koniec semestru, roku szkolnego, etapu edukacyjnego.

 1. 10.Częstotliwość ocenia z zajęć edukacyjnych ujmują Przedmiotowe Systemy Ocenianiatym, że:

-        jeśli na zajęcia edukacyjne przeznaczona jest jedna godzina na tydzień, minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze powinna wynosić 3;

-        jeśli na zajęcia edukacyjne przeznaczone są dwie godziny na tydzień, minimalna ilość ocen cząstkowych w semestrze powinna wynosić 5.

 1. 11.Oceny cząstkoweklasach I–VI wyrażane są cyframi, semestralne oceny klasyfikacyjne mogą być zapisywane skrótem, a roczne oceny z zajęć edukacyjnych kl. IV-VI są zapisywane w pełnym brzmieniu, według poniższej skali:
 • 6 – stopień celujący (skrót: cel.)
 • 5 – stopień bardzo dobry (skrót: bdb.)
 • 4 – stopień dobry (skrót: db.)
 • 3 – stopień dostateczny (skrót: dst.)
 • 2 – stopień dopuszczający (skrót: dp.)
 • 1 – stopień niedostateczny (skrót: ndst.)

Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przy ocenach cząstkowych i semestralnych.

 1. 12.W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjnezajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. 13.Wymagania edukacyjne:

13.1.        Każdy nauczyciel przedmiotu opracowuje własny lub wspólnie z innymi nauczycielami tych samych zajęć edukacyjnych (w ramach prac zespołów przedmiotowych) zestaw wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

13.2.        Wymagania edukacyjne zgodne z punk. 13.1 muszą być podane do wiadomości uczniom i ich rodzicom do końca września bieżącego roku szkolnego;

 1. 14.Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

14.1.        Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

14.2.        Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

14.3.        Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

14.4.        Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii, na pisemny wniosek rodziców.

14.5.        W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

14.6.        Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ust.3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia na danym etapie edukacyjnym.

14.7.        W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

14.8.        W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

14.9.        Za ocenianie dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do klas masowych odpowiada nauczyciel przedmiotu przy ścisłej współpracy ze specjalistami udzielającymi uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej bądź dydaktyczno-wyrównawczej.

14.10.    Odpowiedzialnym za ocenianie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego jest nauczyciel prowadzący te zajęcia. Ocena musi odzwierciedlać diagnozę, prognozę i propozycję zachowania ciągłości edukacyjnej dziecka.

 

 1. 15.Ocenianie:

15.1.        W klasach edukacji wczesnoszkolnej tj. kl. I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

15.2.        Ocena w formie opisowej polega na określeniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

 • wypowiadania się ustnego i pisemnego,
 • czytania,
 • pisania,
 • rozpoznawania i rozumienia zjawisk przyrodniczych,
 • posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi,
 • rozwiązywania zadań tekstowych,
 • umiejętności z zakresu edukacji artystycznej.

15.3.        Ustalając wymagania edukacyjne na poszczególne oceny cząstkowe nauczyciele kierować się powinni zasadami pomiaru dydaktycznego, podstawą programową oraz specyfiką zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej.

15.4.        Wymagania edukacyjne na oceny w klasach IV-VI:

 • ocena celująca: dodatkowo obejmuje treści znacznie wykraczające poza program, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające z indywidualnych zainteresowań lub udokumentowane wynikami na szczeblu finałów w konkursach lub zawodach
 • ocena bardzo dobra: obejmuje pełny zakres treści określonych programem nauczania tj. złożone, trudne i ważne w korelacji międzyprzedmiotowej, wymagające korzystania ze źródeł wiedzy, pewne naukowo, pośrednio użyteczne, umożliwiające rozwiązywanie problemów
 • ocena dobra: obejmuje treści istotne, ale nie najważniejsze, bardziej złożone, przydatne w korelacji międzyprzedmiotowej, użyteczne w życiu
 • ocena dostateczna: dotyczy treści najważniejszych dla danego przedmiotu, przystępnych do opanowania, często powtarzających się w programie nauczania, przydatnych w życiu szkolnym i pozaszkolnym, niezbędnych do kontynuacji nauki
 • ocena dopuszczająca: obejmuje treści elementarne, niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebne w życiu, uniwersalne
 • ocena niedostateczna: brak znajomości treści elementarnych, niezbędnych w uczeniu się danego przedmiotu, potrzebnych w życiu, uniwersalnych
 1. 16.Ocena z zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia do samokontroli i samowychowania. Powinna mieć charakter całościowy tzn. obejmować jak najwięcej elementów jego postępowania. W ocenianiu uwzględniamy wszystkie pozytywne i negatywne przejawy postępowania i działalności uczniów.

16.1.   Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
 • skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

16.2.   W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

16.3.   Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:

 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne.

16.4.   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.

16.5.   Uczeń będzie oceniany w następujących zakresach postępowania:

 • pilność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • kultura osobista,
 • przestrzeganie norm społecznych i obyczajowych, zasad obowiązujących w szkole,
 • przestrzeganie elementów stroju uczniowskiego, zmienne obuwie.

16.6.        W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą uczeń otrzymuje awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

16.7.        Stopień pilności i systematyczności – czynniki podwyższające ocenę powyżej poprawnej:

 • sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,
 • przezwyciężanie trudności (wytrwałość, samodzielność),
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w konkursach, olimpiadach, zawodach).

16.8.        Czynniki negatywne obniżające ocenę poniżej poprawnej:

 • celowe i świadome naruszenie sformułowanych powyżej (punkt 16.7) warunków pozytywnych,
 • nieobecność w szkole:
 1. a)wszystkie godziny usprawiedliwione – zach. wzorowe lub bardzo dobre
 2. b)do 8 godzin nieusprawiedliwionych – zach. dobre
 3. c)od 9 do 15 godzin nieusprawiedliwionych – zach. poprawne
 4. d)od 15 do 20 godzin nieusprawiedliwionych – zach. nieodpowiednie
 5. e)powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych – zach. Naganne

 

16.9.        Uczeń, który opuścił:

 • więcej niż 15 godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje ocenę nieodpowiednią z zachowania,
 • więcej niż 20 godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje ocenę naganną z zachowania – bez względu na wyniki w pozostałych kategoriach

16.10.    Podstawą do obniżenia oceny są nagminne spóźnienia (powyżej 5), nieobecności na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych .

16.11.    Kultura osobista – czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

 • troska o estetykę własnego wyglądu oraz otoczenia,
 • dbałość o higienę osobistą,
 • życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów i nauczycieli,
 • troska o kulturę słowa i dyskusji,
 • nieuleganie nałogom,
 • szacunek do pracowników szkoły i rówieśników,
 • poszanowanie godności własnej i innych.

16.12.    Czynniki negatywne obniżające ocenę:

 • celowe i świadome naruszanie sformułowanych powyżej warunków pozytywnych,
 • lekceważący stosunek do nauki, pracowników szkoły i rówieśników,
 • uleganie nałogom np. palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz zażywanie narkotyków, zbyt ekstrawagancki strój, strój eksponujący odkryte części ciała, używanie wulgaryzmów.

16.13.    Stopień przestrzegania norm społecznych – czynniki pozytywne:

 • uczciwość w życiu codziennym,
 • reagowanie na zło,
 • poszanowanie ludzkiej pracy,
 • pomoc innym,
 • trosk o mienie szkolne i indywidualne,
 • udział w pracy Samorządu Uczniowskiego, organizacji szkolnych i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • zmiennego obuwia, odpowiedniego stroju uczniowskiego,
 • przejawianie inicjatywy dotyczącej szkoły.

16.14.    Czynniki negatywne obniżające ocenę:

 • celowe i świadome powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,
 • postawa egoistyczna, samolubna,
 • lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i pracowników szkoły,
 • agresja, akty wandalizmu,
 • celowe nienoszenie zmiennego obuwia,
 • nieodpowiedni strój.

16.15.      W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszanie norm prawnych, drastyczne naruszanie norm obyczajowych) wychowawca klasy może uczniowi wystawić ocenę nieodpowiednią nawet wtedy, gdy był pod innym względem wzorowy.

16.16.      Ocenę za zachowanie ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenionego ucznia.

16.17.      Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania, promocję i ukończenie szkoły (z zastrzeżeniem punktu 16.18).

16.18.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

16.19.      Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

16.20.      Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z powyższym regulaminem uczniów na godzinie do dyspozycji wychowawcy oraz rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

16.21.      Stosowane skróty ocen zachowania:

 • Zachowanie wzorowe – wz.
 • Zachowanie bardzo dobre – bdb.
 • Zachowanie dobre – db.
 • Zachowanie poprawne – pop.
 • Zachowanie nieodpowiednie – ndp.
 • Zachowanie naganne – ng.

Rozdział III

Klasyfikowanie i promowanie

 1. Klasyfikacja śródroczna będzie dokonywana w terminie określonym jako tydzień przed zakończeniem I semestru, a klasyfikacja końcoworoczna na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
 2. Ocena semestralna i roczna uwzględnia w różnych proporcjach określonych w przedmiotowych systemach oceniania oceny cząstkowe za różne formy działalności ucznia zgodnie z punktem 15 i 16 rozdziału II
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania w formie opisowej
 4. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
 5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy
 6. Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel informuje uczniów o grożących rocznych ocenach niedostatecznych. W tym samym czasie wychowawca klasy informuje rodziców na piśmie o grożących ocenach niedostatecznych. W swojej teczce wychowawcy przechowuje potwierdzenia przyjęcia pisma
 7. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i nagannym oraz nieodpowiednim zachowaniu, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 8. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Ucznia klas I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnie specjalistyczne oraz po zasięgnięciu opinii rodziców.
 9. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego
 10. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności na w/w zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na nie w szkolnym planie nauczania.
 11. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 12. Uczeń (lub jego rodzice) nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zwrócić się z pisemną prośbą do Rady Pedagogicznej o egzamin klasyfikacyjny.
 13. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 14. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 15. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauczania oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania.
 16. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 15 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 17. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna       może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 18. Termin i tryb przeprowadzenia i powołania komisji na egzaminu poprawkowy wyznacza dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
 19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych obowiązkowych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Uchwała taka może mieć miejsce w odniesieniu do tego samego ucznia tylko jeden raz w czasie danego etapu edukacyjnego.
 20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 21. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 22. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków.
 23. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem punktu 24.
 24. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie       przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenie mogą zgłosić w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 25. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie ustalenia oceny (pkt 20-21) dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 • W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Do punktu 25 stosuje się przepisy rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celująca roczną ocenę klasyfikacyjną .
 3. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych oraz przystąpił do sprawdzianu po klasie szóstej.
 4. Uczeń kończy szkołę lub otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Rozdział IV

Sposoby informowania o osiągnięciach ucznia

 

 1. Informowanie ucznia nastąpi poprzez:
 • wpis do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń i/lub dzienniczka ucznia z odpowiednią motywacją ustną,
 • poprawione prace kontrolne i sprawdziany – uczeń powinien otrzymać je do wglądu z objaśnieniem popełnionych błędów i wskazaniem przez nauczyciela możliwości ich poprawy, w trakcie omawiania nauczyciel powinien wskazać słabe i mocne strony pracy.
 1. Informacje dla rodzica o osiągnięciach i postępach edukacyjnych będą przekazywane w następujących formach:
 • poprzez wpisy ocen do zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń i/lub dzienniczków ucznia,
 • kontakty indywidualne z rodzicami,
 • zebrania klasowe przynajmniej 3 razy w ciągu roku,
 • poprzez wgląd do każdej pracy klasowej dziecka na zasadach ustalonych przez nauczyciela w trakcie zebrań,
 • pisemne powiadomienie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na miesiąc przed zakończeniem I semestru i roku szkolnego, z zastrzeżeniem, że proponowana przez nauczyciela ocena nie jest oceną ostateczną i nadal może ulec zmianie o jedną ocenę w górę lub w dół w przypadku zaistnienia uzasadniających taką zmianę okoliczności.
 • świadectwo szkolne.
 1. Informacja dla Rady Pedagogicznej i dyrekcji szkoły:
 • w trakcie posiedzeń zespołów przedmiotowych,
 • poprzez systematyczny wpis ocen cząstkowych do dzienników lekcyjnych
 • poprzez analizę uzyskanych wyników klasyfikacji, testów i badań osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Rozdział V

Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych, uczniów i rodziców

 1. Nauczyciel – pracownik pedagogiczny ma prawo:
 • na bieżąco sprawdzać postępy i przygotowanie uczniów do zajęć,
 • ustalać formy poprawy pracy klasowej w terminie nie dłuższym niż 10 dni od jej przeprowadzenia,
 • wyboru narzędzi sprawdzania wiedzy uczniów,
 • przeprowadzania sprawdzianów bez zapowiadania pod warunkiem, że obejmują nie więcej niż 3 ostatnie lekcje,
 • sprawdzić, czy uczeń nieobecny po 7 dniach od powrotu do szkoły nadrobił zaległości,
 • wyznaczyć termin pracy klasowej uczniowi nieobecnemu na tej pracy, który w odpowiednim terminie sam się nie zgłosił,
 • pytać ucznia, który był nieobecny tylko na jednej lekcji danych zajęć edukacyjnych.
 1. Nauczyciel ma obowiązek:
 • na początku roku szkolnego poinformować uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych i przedmiotowym systemie oceniania,
 • zapowiadać sprawdziany, których zakres obejmuje więcej niż 3 ostatnie lekcje,
 • ustalać z uczniami termin pracy klasowej przynajmniej na tydzień przed jej napisaniem,
 • zapoznać uczniów z zakresem treści do pracy klasowej, testu,
 • poinformować ucznia o ilości przewidywanych prac klasowych,
 • sprawdzić prace klasowe, sprawdziany, testy w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty jej napisania,
 • przechowywać prace klasowe do końca roku szkolnego,
 • stosować ujęte w rozdziale II zasady oceniania,
 • każdą ocenę cząstkową na bieżąco wpisywać do dziennika lekcyjnego, dzienniczka ucznia,
 • brać udział w pracach komisji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych zgodnie z odnośnym zarządzeniem dyrektora szkoły.
 1. Uczeń ma prawo do:
 • negocjowania w sposób kulturalny z nauczycielem zajęć edukacyjnych najbardziej korzystnej formy sprawdzania jego wiadomości i umiejętności, biorąc pod uwagę specyficzne trudności w uczeniu się,
 • poprawy pracy klasowej w formie ustalonej z nauczycielem w terminie nie dłuższym niż 10 dni, a jeżeli uczeń nie zgłosi chęci poprawy to ocena uzyskana z pracy klasowej pozostaje jako ostateczna,
 • poznania proponowanego zakresu treści objętych pracą klasową, sprawdzianem, testem,
 • negocjowania z nauczycielem terminu pracy klasowej w przypadku, gdy w danym tygodniu wypadają więcej niż trzy prace klasowe z różnych zajęć edukacyjnych,
 • w razie nieobecności na pracy klasowej spowodowanej chorobą lub przypadkiem losowym do napisania jej w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem,
 • zwolnienia z odpowiedzi w przypadku nieobecności na 2-ch ostatnich lekcjach danych zajęć edukacyjnych,
 • wglądu do pracy klasowej, sprawdzianu oraz ich poprawy.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych,
 • nadrobić zaległości spowodowane nieobecnością w szkole w ciągu 7 dni od powrotu,
 • uczestniczyć w pracach klasowych, sprawdzianach, testach,
 • okazać na prośbę nauczyciela dzienniczek ucznia celem wpisania oceny, uwagi, czy informacji dla rodziców (prawnych opiekunów),
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
 • znajomości wymagań edukacyjnych i przedmiotowych systemów oceniania,
 • wglądu do prac klasowych, sprawdzianów,
 • wyjaśnienia wątpliwości z konkretnymi nauczycielami.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • systematycznie kontrolować zeszyty przedmiotowe oraz dzienniczek ucznia, a zawarte w nich oceny i komentarze nauczycieli podpisać,
 • w czasie zebrań i dyżurów konsultacyjnych kontaktować się z wychowawcą klasy,
 • stawić się w szkole na żądanie nauczyciela lub wychowawcy w uzgodnionym terminie,
 • mieć stały nadzór nad postępami i wynikami w nauce oraz zachowaniem swojego dziecka.
Tuesday the 20th. Custom text here