Program wychowawczy

Drukuj
Kategoria: Informator
Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2013 Langfort E.

 Program wychowawczy

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEDRZYCHOWICACH

 

         Na podstawie rozporządzenia MEN z 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego / Dz. U. Nr 14 / 1999, poz. 129 / oraz rozporządzenia MEN w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły sześcioletniej, Rada Pedagogiczna uchwałą z dn. 17.XI.1999r., po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, przyjęła Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.

 

 

WSTĘP

Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju - uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, a także odkrywaniem własnych możliwości, talentów, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest więc i budowaniem człowieczeństwa.

H.Rylke

 

 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 1. 1.znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);
 2. 2.rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
 3. 3.mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów, jakcałej edukacji w danym etapie;
 4. 4.stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własnąwolnością innych;
 5. 5.poszukiwali, odkrywali, dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
 6. 6.uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
 7. 7.przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborówhierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
 8. 8.kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieliuczniów.

(Postawa programowa kształcenia ogólnego)

 

Szkolny Program Wychowawczy kieruje się wskazaniami zawartymi w:

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

Konwencji o Prawach Dziecka,

Ustawie o Systemie Oświaty.

Konstytucji RP.

Respektując chrześcijański system wartości.

Treści, metody i organizacja wychowania dostosowana jest do możliwości psychofizycznych uczniów.

 

CELE OGÓLNE SZKOŁY

1.   Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia (intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego, estetycznego, moralnego, duchowego).

2.   Kształtowanie postaw społecznych opartych na tolerancji.

3.   Pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości:

 • rozwijanie wrażliwości na dobro
 • kształtowanie własnej świadomości moralnej
 • kształcenie umiejętności dokonywania właściwego wyboru

4.   Budzenie szacunku dla państwa jako dobra wspólnego

 • odnajdywanie swojego miejsca w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej, państwie, Europie
 • budowanie systemu wartości chroniących tożsamość narodową- duma z Ojczyzny

5.   Przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata.

 • rozwinięcie u młodego wychowanka odpowiedzialności i przygotowanie go do życia w rodzinie oraz w społeczeństwie.
 • uczenie realizacji własnych celów poprzez rzetelną pracę i uczciwość

 

CELE I ZADANIA DO REALIZACJI

CEL: Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych

Realizacja poprzez:

rozumienie i stosowanie indywidualnej odpowiedzialności za swoje czyny i słowa,

rozwijanie samodyscypliny i samokontroli,

wspieranie i promowanie pracy nad sobą,

popularyzowanie i wspieranie pomocy koleżeńskiej,

kształtowanie umiejętności określenia własnych dążeń i aspiracji w konfrontacji z interesami klasy/szkoły,

promowanie postaw asertywnych w stosunkach międzyludzkich,

wzmacnianie poczucia własnej wartości,

ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji,

przygotowanie do dorosłego życia w społeczeństwie,

godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

współdziałanie rodziców ze szkołą i wspieranie jej w realizacji podjętych przedsięwzięć.

 

CEL: Wychowanie w poszanowaniu człowieka i Ojczyzny oraz w poczuciu uczciwości

Realizacja poprzez:

elementarną znajomość prawa (Konstytucja RP, Prawa Człowieka, Prawa Dziecka),

Stosowanie Dekalogu jako systemu wartości moralnych zgodnie z obowiązującym prawem i tradycją rodzinną,

poszanowanie godności człowieka,

ochronę sfery prywatności, uwrażliwianie na kulturę słowa i bycia,

stosowanie imion w uczniowskich kontaktach interpersonalnych,

ćwiczenie nawyku pozytywnego myślenia i mówienia o innych,

dostarczanie okazji do poszanowania i dumy z tradycji Szkoły,

pogłębianie szacunku dla symboli narodowych i hymnu narodowego,

zachęcanie do ochrony zabytków dziedzictwa narodowego oraz miejsc pamięci narodowych,

umacnianie dumy z faktu bycia Polakiem – mieszkańcem Opolszczyzny, Polski, Europy, świata.

 

CEL: Rozwijanie dbałości o wygląd estetyczny i higienę osobistą

Realizacja poprzez:

wzbogacanie wiedzy na tematy związane z higieną pracy i nauki, higieną psychiczną i osobistą,

ćwiczenie umiejętności stosowania nabytej w/w wiedzy w praktyce,

przygotowanie do życia w rodzinie,

dbałość o higienę otoczenia,

zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z usług placówek służby zdrowia,

kształcenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

promowanie aktywnych form wypoczynku.

 

CEL: Ćwiczenie logicznego myślenia

Realizacja poprzez:

wzbudzanie motywacji do samodzielnego zbierania informacji, ich selekcji i prawidłowego wykorzystania,

rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania dokumentów,

doskonalenie procesów analizowania i syntezowania zdobytych informacji,

zachęcanie do selekcjonowania informacji przekazywanych przez mas media,

rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia,

umiejętne stosowanie nabytej wiedzy w praktyce,

wyrabianie nawyku rozsądnego korzystania z dóbr cywilizacji XXI wieku (komputer, telefon, Internet, itp.).

 

 

CEL: Uwrażliwianie na piękno przyrody

Realizacja poprzez:

podnoszenie kultury ekologicznej i kształtowanie postaw wobec środowiska,

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i działalności twórczej uczniów,

aktywny udział we wszystkich formach działalności na rzecz środowiska przyrodniczego, a w szczególności:

a) odkrywanie piękna natury (wycieczki krajoznawcze),

b) dbałość o zieleń wokół szkoły i na terenie szkoły,

c) zbiórki surowców wtórnych,

d) udział w konkursach ekologiczno - przyrodniczych,

e) organizowanie prac użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,

uczenie się ekologicznego myślenia na co dzień (w gospodarstwie domowym, na wsi),

ćwiczenie zasad zachowania się w przypadku zagrożenia pożarowego w szkole, domu itp.

 

CEL: Zachęcanie do współdziałania w grupie

Realizacja poprzez:

kształcenie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole klasowym, grupie oraz podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,

pobudzanie do rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

budowanie „małej demokracji” w każdej klasie,

motywowanie do uczestnictwa w kołach zainteresowań,

promowanie zdrowej rywalizacji w nauce, konkursach, zawodach sportowych.

 

CEL: Rozwijanie kreatywności

Realizacja poprzez:

wpajanie przekonania, że myślenie plus działanie prowadzą do przekształcania własnych marzeń i pomysłów w realia,

ćwiczenie umiejętności prezentowania własnych przemyśleń na forum klasy, szkoły,

promowanie umiejętności organizacji życia w społeczności uczniowskiej,

stwarzanie okazji do pracy twórczej w organizacjach szkolnych (Samorząd Uczniowski, koła zainteresowań, koła sportowe, turystyczne, szkolna gazetka),

wspomaganie rozwoju własnych pasji i zainteresowań uczniów,

motywowanie uczniów do doskonalenia swojego warsztatu pracy,

wyszukiwania talentów w danej dziedzinie i stymulowanie do wytężonej pracy w wybranym kierunku,

przygotowanie do wyboru zawodu poprzez poznawanie zawodów.

 

CEL: Zwiększanie tolerancji i empatii

Realizacja poprzez:

wychowanie w poszanowaniu innych ras, religii i kultur,

poznawanie tradycji i kultur innych narodów,

przygotowanie młodzieży do życia w zjednoczonej Europie,

wykorzenianie nabytych stereotypów odnoszących się do innych narodów,

akceptowanie postawy osoby szanującej odmienne poglądy drugiej osoby,

uczenie się określania granicy tolerancji,

wychowanie niwelujące uprzedzenia osobiste i społeczne,

niesienie aktywnej pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym kolegom,

zapoznanie z najbardziej znanymi organizacjami charytatywnymi działającymi w Polsce i na świecie (sposoby niesienia pomocy),

aktywny udział w akcjach charytatywnych.

 

CEL: Budowanie zaufania

Realizacja poprzez:

tworzenie relacji personalnych sprzyjających bliskości, bezpieczeństwu i zaufaniu (między uczniami, uczniami - nauczycielami, nauczycielami - rodzicami),

zwiększanie wzajemnego zaufania w grupie (w klasie, szkole),

stwarzanie sytuacji do brania odpowiedzialności za siebie i drugą osobę,

uświadamianie o korzyściach i niebezpieczeństwach związanych z obdarzaniem zaufaniem innych,

zachęcanie do otwartości we wzajemnych kontaktach,

wspieranie budowy zaufania do swoich zdolności i umiejętności.

 

CEL: Uwrażliwianie na sztukę

Realizacja poprzez:

pobudzanie ekspresji plastycznej i muzycznej,

promowanie młodych talentów,

organizowanie wyjść do muzeum, teatrów, galerii itp.,

zachęcanie do udziału w inscenizacjach szkolnych, konkursach recytatorskich, festiwalach itp.,

pobudzanie twórczej inwencji,

zwracanie uwagi na estetykę otoczenia i własnego wyglądu.

 

ABSOLWENT SZKOŁY:

potrafi podejmować samodzielnie decyzje i ponosi za nie konsekwencje,

potrafi dokonywać właściwych wyborów,

umie dokonać rzetelnej samooceny,

potrafi kontrolować i modyfikować swoje zachowania,

potrafi planować swoją przyszłość,

podejmuje inicjatywy i jest twórczy,

ma świadomość życiowej użyteczności edukacji,

nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,

potrafi współżyć i współdziałać w zespole,

umie okazać szacunek wobec innych osób oraz wszystkich żywych istot,

prowadzi higieniczny styl życia,

potrafi funkcjonować w demokratycznym społeczeństwie.

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCY

Program wychowawczy nakłada szczególną odpowiedzialność na barki wychowawcy klasy, któremu przeznaczono kluczową rolę koordynatora i animatora działań całego zespołu pedagogicznego.

Do zadań wychowawcy klasy należy w szczególności kierowanie zespołem pedagogicznym pracującym z klasą i koordynowanie realizacji zadań zapisanych w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego.

Wychowawca:

1. w zakresie swoich tradycyjnych obowiązków:

a) otacza indywidualną opieką wychowawczą swoich wychowanków,

b) realizuje przewidziany program godzin wychowawczych,

c) nadzoruje funkcjonowanie klasy i jej wywiązanie się z zobowiązań wobec szkoły,

d) rozwiązuje bieżące problemy naukowe i wychowawcze - w razie potrzeby nawiązując kontakt z rodzicami uczniów, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

e) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół,

f) prowadzi dokumentację pracy klasy.

2. w zakresie koordynacji pracy zespołu pedagogicznego:

a) koordynuje, weryfikuje zamierzenia programowe zespołu, ustala kalendarz prac klasowych, wycieczek itp.,

b) podsumowuje wyniki uzyskiwane przez uczniów dotyczące wiedzy, osiągnięć.

3. w zakresie organizacji pracy uczniów i nauczycieli:

a) przygotowuje materiały uczniowskie i rozdaje je uczniom,

b) na bieżąco przekazuje wszelkiego rodzaju ogłoszenia i informacje.

 

WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI

1. Rodzice jako członkowie społeczności szkolnej biorą udział w realizacji wychowawczych zadań szkoły poprzez następujące działania:

przestrzegania zasad zawartych w prawach i powinnościach rodziców

uchwalanie programu wychowawczego (poprzez swoją reprezentację – Radę Rodziców).

2. Rodzice i nauczyciele w procesie wychowawczo – dydaktycznym winni respektować prawa dzieci oraz wspólnie przygotowywać do samodzielnego pokonywania trudności i decydowania o osobie młodego człowieka.

3. We współpracy ze szkołą (wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją) muszą być świadomi, że służy to interesowi młodzieży. Muszą temu towarzyszyć wzajemne zaufanie i szacunek. W przypadku indywidualnego problemu dziecka rodzic ma prawo do bezpośredniego kontaktu z nauczycielem.

 

PRAWA RODZICÓW

1. Rodzic ma prawo do składania propozycji i ich wysłuchania.

2. Rodzic ma prawo udziału - uczestnictwa w zebraniach rad pedagogicznych.

3. Rodzic ma prawo udziału w lekcjach jako obserwator.

4. Rodzic ma prawo głosu w sytuacjach konfliktu wychowawczego - prawo do zwołania zebrania klasowego lub Rady Rodziców.

5. Rodzic ma prawo do informacji.

 

POWINNOŚCI RODZICÓW

1. Obowiązkiem Rodzica jest stworzenie odpowiednich warunków dziecku dla jego codziennego uczestnictwa w procesie dydaktycznym i wychowawczym na terenie szkoły.

2. Obowiązkiem Rodzica jest organizowanie opieki szkolnej - podczas imprez i uroczystości ujętych w harmonogramie oraz współudział w organizacji: wycieczek, biwaków, wyjść do kina.

3. Obowiązkiem Rodzica jest współpraca ze szkołą, wychowawcą, nauczycielem, dyrekcją, nie tylko w procesie dydaktycznym, ale nade wszystko w procesie kształcenia postaw moralno-etycznych i poczucia odpowiedzialności za swoje dziecko.

4. Obowiązkiem Rodzica jest uczestniczyć w wywiadówkach organizowanych przez wychowawców.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne i zawodowe, szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

1. Placówki kulturalno-oświatowe (MOK, Muzeum Regionalne, Miejska Biblioteka Publiczna i inne)

uczestnictwo w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, audycjach umuzykalniających;

udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe;

seanse filmowe;

lekcje biblioteczne;

2. Placówki oświatowo-opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, itp.)

pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu;

pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych;

udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

3. Władze lokalne

udział w akcjach typu sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych;

udział w obchodach Dni Głogówka;

nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z okazji uroczystości szkolnych;

4. Wymiar sprawiedliwości (sąd, kuratorzy, policja)

współpraca z kuratorem;

udział w zajęciach prowadzonych przez policję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwdziałania agresji i przestępczości

 

KODEKS UCZNIA

1. Obustronny szacunek to spokoju warunek

2. Szanuj belfra i kolegę swego, bo możesz nie znaleźć lepszego.

3. Bądź miły dla innych - inni będą mili dla Ciebie. Szanuj każdego jak siebie samego.

4. Słuchaj ziomka swego i pomysłów jego.

5. Przestań, to boli – każdy rodzaj agresji jest zły.

6. Obojętny wobec agresji - znaczy winny.

7. Licz się ze słowami - nie obrzucaj nikogo brzydkimi epitetami.

8. Gdy ktoś Cię zrani, niebożę, rozważ ewentualność, że belfer pomoże.

9. Dowartościuj się - pomóż słabszym.

10. Nie maluj po ścianach szkoły, tak robią tylko matoły.

11. Gdy jest plucha, niepogoda, noś obuwie - podłóg szkoda.

12. Rachunek jest prosty: ile dobra dajesz, tyle zyskujesz.

Tuesday the 20th. Custom text here