Szkolny program profilaktyki

Drukuj
Kategoria: Informator
Utworzono: czwartek, 31, styczeń 2013 Langfort E.

 Szkolny program profilaktyki

Łatwiej zapobiegać niż naprawiać

 Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach

 

Program działań profilaktycznych skorelowany jest z planem rozwoju szkoły, wynika z planu wychowawczego, a poszczególne jego elementy przewidziane są do realizacji w rocznych planach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Cele programu:

Profilaktykę w szkole rozumiemy jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 1. 1.Podnoszenie świadomości zagrożeń.
 2. 2.Rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
 3. 3.Promowanie zdrowego stylu życia.
 4. 4.Przeciwdziałanie zagrożeniom, patologiom i niedostosowaniu społecznemu.
 5. 5.Inicjowanie i współorganizowanie różnych form pomocy specjalistycznej.

Cele szczegółowe:

 1. a)zapobieganie lub eliminacja zachowań ryzykownych, takich jak:

Ÿ  palenie tytoniu

Ÿ  spożywanie alkoholu

Ÿ  używanie środków psychoaktywnych

 1. b)przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole, takim jak:

Ÿ  zachowania agresywne, wandalizm

Ÿ  brak motywacji do nauki

Ÿ  niska kultura słowa

 

Kierunki działań profilaktycznych:

 1. 1.Promocja zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogów.
 2. 2.Realizacja programów profilaktycznych.
 3. 3.Organizacja w szkole imprez tematycznych (przedstawienia, spotkania z pracownikami instytucji wspomagających szkołę).
 4. 4.Doskonalenie umiejętności nauczycieli.
 5. 5.Pedagogizacja rodziców na temat profilaktyki zagrożeń występujących w szkole.

Przewidywane efekty

 1. 1.Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów niezbędnych do zdrowego i świadomego stylu życia.
 2. 2.Zmniejszenie zachowań agresywnych.
 3. 3.Umiejętne gospodarowanie czasem wolnym.
 4. 4.Wykształcenie u uczniów postaw asertywnych.

Szczegółowy harmonogram działań

Lp.

Zadania

Opis i cel zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Zdiagnozowanie stopnia zagrożenia środowiska uczniowskiego nikotynizmem, narkomanią i przemocą

Dostarczenie informacji o stopniu zagrożenia uczniów uzależnieniami i zjawiskiem zachowań agresywnych

Opracowanie i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów. Obserwacja.

Cały rok   szkolny

2.

Cykl zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki i psychoedukacji

Dostarczenie informacji o skutkach działania środków uzależniających.

Nabycie umiejętności dokonywania samodzielnych wyborów o podejmowaniu decyzji odnośnie stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego mówienia NIE.

Rozwój ogólnych umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. Empatia.

Zajęcia realizowane na lekcjach wychowawczych z wykorzystaniem filmów i w formie warsztatów.

Wg planu   godzin wychowawczych

3.

Propagowanie zdrowego, trzeźwego i bezpiecznego trybu życia w trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów.

Wykreowanie zdrowego stylu życia poprzez uświadamianie uczniom:

-     znaczenia uprawiania sportów dla zdrowia człowieka

-     rozwijanie zainteresowań

-     znaczenie zachowania zasad higieny i prawidłowego odżywiania się

-     umiejętność panowania nad złymi emocjami w sytuacjach trudnych

Udział uczniów w zajęciach sportowych na terenie szkoły i poza szkołą.

Udział uczniów w kołach zainteresowań.

Organizacja wycieczek i wyjazdów do kina, teatru itp.

Spotkanie z pielęgniarką, policjantem.

Cały rok   szkolny

4.

Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole

Opracowanie i przestrzeganie procedury postępowania w przypadkach agresywnych zachowań, sytuacji konfliktowych i aktów przemocy.

Mobilizacja zespołów klasowych. Pomoc koleżeńska.

Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów.

Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów.

Zorganizowanie szkolnego dnia nadzwyczajnej uprzejmości

Cały rok   szkolny

 

 

 

 

 

 

Maj

5.

Aktywizacja środowiska i jednostki.

 

Uświadomienie możliwości włączania się w nurt działań profilaktycznych.

Nabywanie umiejętności pracy w zespole.

„Wizualizacja” treści programu.

Podsumowanie programu profilaktyki.

Słowo drukowane: broszury, ulotki, ankiety, artykuły w szkolnej gazetce.

Formy plastyczne: gazetki, plakaty, wystawki.

Turniej wiedzy o  zkodliwości używek na organizm człowieka (test sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV-VI)

Grudzień

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

6.

Pedagogizacja rodziców

Zapoznanie rodziców z wynikami ankiet na temat zagrożeń. Uświadomienie zagrożeń, umiejętność rozpoznania.

Wykład dla rodziców:

-    Agresja w szkole

-    Czy atmosfera w mojej rodzinie sprzyja prawidłowemu rozwojowi mojego dziecka?

 

Listopad

 

 

 

kwiecień

Uwagi o realizacji programu

Ÿ   Program podlegać będzie ewaluacji procesu i wyników.

Ÿ   Program jest otwarty i może podlegać modyfikacjom w zależności od wyników ewaluacji.

Ÿ   Przedstawione działania realizują wszyscy nauczyciele.

Tuesday the 20th. Custom text here